Baler

Gewënner Virverkaf:

328

0007

0597

Solle sech bei der Madame Pauly melden: 621162693

-

Gewënner vum Virverkaf : 0338 - 75€ / 0430 - 50€ / 0053 - 25€
Gewemmer solle sech beim Nicole Pauly mellen: 621 16 26 93

Fotoen: Änder Pletschette

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2018

Gewenner vum Präismaskebal
Gewënner vum Präimaskebal

-

Fotoen: Änder Pletschette

Fotoen: Änder Pletschette

-

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2017

Gewenner Virverkaf: 401, 713 an 486. Mellt Iech w.e.g. beim Nicole Pauly: nicole.pauly1960@gmail.com

Fotoen: Änder Pletschette

-

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2016

Gewenner: 479, 503 an 497. Mellt Iech w.e.g. beim Nicole Pauly: nicole.pauly1960@gmail.com

Fotoen: Änder Pletschette

-

Fotoen: Änder Pletschette

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2015

-

Fotoen: Änder Pletschette

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2014

-

Fotoen: Änder Pletschette

Fotoen vum läscht Joer: Micky-Maus-Bal 2012

Fotoen: Änder Pletschette